Vacature Wycliffe Bijbelvertalers zoekt een: Raad van Toezicht-lid focus Communicatie & Fondsenwerving

17 april 2024

Wycliffe Bijbelvertalers zoekt een:

Raad van Toezicht-lid

focus Communicatie & Fondsenwerving

In verband met het vertrek van een van de RvT-leden, zoekt de RvT van Wycliffe Bijbelvertalers een nieuw lid, met brede kennis van en ervaring met marketing en communicatie binnen zendings- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.

Over Wycliffe Bijbelvertalers Nederland

Wereldwijd hebben ongeveer 1,5 miljard mensen nog geen toegang tot een Bijbel in hun eigen taal. Wycliffe Bijbelvertalers wil daar verandering in brengen! Daarom werken we aan het vertalen van de Bijbel, taalanalyse, alfabetisering en het stimuleren van Bijbelgebruik. Dat doen we onder meer door uitzending, werving van nieuwe veldmedewerkers, gebedssteun en financiering van programma’s en projecten.

Wycliffe Bijbelvertalers wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur (RvB). De RvB is, naast de operationele aansturing van de organisatie, verantwoordelijk voor strategie, beleid en de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht (RvT) houdt hier toezicht op en houdt ook de voortgang van de missie in het oog. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversrol naar de RvB-leden en treedt zij op als klankbord en adviseur van de RvB. Het kantoorteam van ca. 35 kantoormedewerkers kent een saamhorige, open cultuur met actieve inbreng en betrokkenheid binnen een internationale context.

Over de Raad van Toezicht

De RvT is een collegiaal functionerend team. Transparantie, vertrouwen en een positief kritische opstelling zijn belangrijk. Leden van de RvT dienen goed met diversiteit uit de voeten te kunnen. Alle betrokkenen bij Wycliffe Bijbelvertalers herkennen zich in en onderschrijven de leerstellige grondslag van de organisatie. Gestreefd wordt naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de RvT. Bij de samenstelling van de RvT dient ook sprake te zijn van een maatschappelijke binding en verankering. De voor de RvT noodzakelijke deskundigheid is vastgelegd in het RvT-reglement en onderstaand verder uitgewerkt.

Leden van de RvT zijn belijdend christen, hebben een levende relatie met Jezus Christus, leven mee in een christelijke gemeente, hebben hart voor de missie van Wycliffe Bijbelvertalers en zending in het algemeen, onderschrijven de doelstelling, statuten en leerstellige grondslag van Wycliffe Bijbelvertalers en zijn van onbesproken gedrag.

Wat wij zoeken

Algemene competenties

 • Bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten of ervaring, zo mogelijk ervaring met zendings- en ontwikkelingsvraagstukken.
 • Een goed gevoel voor een organisatie als Wycliffe Bijbelvertalers en de internationale (kerkelijke) context waarbinnen Wycliffe Bijbelvertalers opereert.
 • Goed (over)zicht hebben op voor de organisatie relevante beleidsterreinen, d.w.z. bewegen zich in voor de organisatie relevante netwerken, het onderhouden van relevante contacten, waarbij een onafhankelijke opstelling als toezichthouder gewaarborgd blijft.

Kwaliteiten

 • Wijsheid;
 • Evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Overzicht en inzicht;
 • Besluitvaardigheid;
 • Proactieve houding en gedrag;
 • Gevoel voor identiteit en maatschappelijke verhoudingen;
 • Samenwerken in teamverband;
 • Kritische zelfreflectie;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Onafhankelijkheid en integriteit.

Rol specifieke competenties

 • Inhoudelijke kennis van en brede ervaring met marketing, communicatie en fondsenwerving, in het bijzonder in het internationale, interkerkelijke domein waarbinnen Wycliffe Bijbelvertalers werkzaam is;
 • Kennis van de context van zendings- en ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties in Nederland, specifiek op het gebied van marketing, communicatie en fondsenwerving;
 • Een goed beeld van de uitdagingen en kansen (innovaties) op het gebied van marketing en fondsenwerving en het vermogen hierin strategisch mee te denken binnen de RvT en met de RvB;
 • Bekendheid met en onderdeel van voor Wycliffe Bijbelvertalers relevante netwerken in Nederland.

Vergoeding en beschikbaarheid
RvT-leden worden geacht over voldoende tijd te beschikken om de vergaderingen bij te wonen en deze te kunnen voorbereiden. Daarnaast wordt van RvT-leden verwacht dat zij incidenteel beschikbaar zijn voor bijzondere activiteiten. Leden van de RvT ontvangen geen bezoldiging. Wel kunnen zij gebruikmaken van een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Belangrijke data
Je reactie op deze vacature ontvangen we graag uiterlijk vrijdag 10 mei, inclusief bijgevoegd CV. Te sturen naar [email protected] o.v.v. ‘RvT-vacature’. Gesprekken met de selectiecommissie (bestaande uit 2 RvT-leden, 2 OR-leden en de directie) vinden plaats medio mei. De RvT draagt een kandidaat voor ter goedkeuring aan de OR, waarna de RvT een benoeming doet in haar vergadering van 4 juli.

Als je vragen hebt over de vacature dan kun je die stellen aan Frans Hoogendijk, voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij is bereikbaar via [email protected].

Bekijk hier het hele opgestelde profiel voor deze vacature.

Deel dit bericht

Andere vacatures

Heb je interesse voor vacatures op het veld? Hieronder vind je wat voorbeelden. Of ga terug naar het vacatureoverzicht.