Hans & Gerline Beukers

Werkzaam in Papoea-Nieuw-Guinea

Wij zijn Hans en Gerline Beukers en hebben drie prachtige dochter Stephany (2006), Britney (2008) en Shania (2012). Begin 2018 zijn wij naar Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) vertrokken. Daarvoor hebben we zo’n tien jaar in Elspeet gewoond. In 2016 heeft God een sterk verlangen in ons hart gelegd om te mogen dienen in een ander land. Na een bijzondere weg werd voor ons duidelijk dat we voor Wycliffe Bijbelvertalers in PNG een agrarisch project mochten versterken.

Hans heeft een agrarische achtergrond en was ondernemer voordat wij vertrokken, en kan zo zijn talenten goed gebruiken op het veld. Onze eerste periode zijn we als guesthelpers op het veld geweest. Dankzij Gods hulp hebben we prachtige resultaten mogen boeken en Papoea-Nieuw-Guineërs hierin opleiden. En mochten wij na terugkomst ons voorbereiden voor een langere termijnuitzending. We hopen nieuwe taken op ons te nemen (naast het geleidelijk overdragen van het agrarisch project). Hans als ondersteuner van de lokale Bijbelvertalers, en Gerline (naast het gezin) een taak in alfabetiseringswerk.

Taak

Hans: verbeteren en uitbreiden van het landbouwproject op Ukarumpa en het opleiden van de ‘cattleman’.
Gerline: verzorgende taak binnen Ukarumpa

Gebedspunten

• Bid voor wijsheid en leiding om de juiste keuzes te maken om het project tot bloei te brengen.
• Bid voor voldoende financiële en geestelijke steun om de werkzaamheden in Ukarumpa uit te voeren.
• Dank voor de producten die beschikbaar zijn gesteld ten bate van het landbouwproject en nu onderweg zijn naar Papoea-Nieuw-Guinea.

Meer informatie

Het agrarische project in Ukarumpa is wat minder bekend, dit betekent niet dat het een onbelangrijk project is. Integendeel, er wordt een groot stuk grond van ongeveer 200 ha. gepacht van de overheid. Hierop bevindt zich het dorp Ukarumpa. De overheid heeft in het contract als voorwaarde gesteld dat er ook een agrarisch project op dit land komt. Dit zijn op dit moment 75 vleeskoeien.

Hans zal zich in de eerste periode bezig houden met:

  • Het verbeteren van de huidige veestapel door middel van een fokprogramma, graslandverbetering en rantsoen optimalisatie.
  • Het onderzoeken naar de mogelijkheden die er zijn voor het houden van ander vee, zoals: melkkoeien, eenden, vissen, leg- en vleeskippen en geiten.
  • Het ondersteunen en begeleiden van de lokale bevolking bij het opzetten van kleinschalige boerenbedrijfjes.
  • Het overdragen van kennis aan de ‘cattleman’, zodat deze in de toekomst het project kan voortzetten.

Help Hans & Gerline Beukers in Papoea-Nieuw-Guinea