Bep Langhout

Werkzaam in Kameroen

Sinds 2011 werk ik in een Bijbelvertaalproject in zes aan elkaar verwante talen in Misajé, Kameroen. Aanvankelijk deed ik toononderzoek in een van de zes talen, in 2013 werd ik coordinator voor het taalkundige werk in het cluster. Sinds juni 2018 ben ik in verband met onrust in de Engelstalige regio (waar het project zich bevindt) en gezondheidsredenen op afstand bij dit project betrokken.

Het Misaje-cluster is een groep van zes aan elkaar verwante talen, waarin taalontwikkeling, alfabetisering en Bijbelvertaalwerk gedaan wordt. Taalonderzoek helpt een goede basis te geven, zowel voor de spelling als voor het vertaalwerk. Bep coördineert de taalkundig werkers en het nodige taalonderzoek. In 2015 en 2016 werden er in alle zes talen workshops gehouden voor het maken van woordenboeken. Daarnaast wordt er gewerkt aan spellingsregels, onderzoek van verhaalsopbouw voor betere Bijbelvertaling, en beschrijving van de grammatica.

Taak

Taalonderzoek, taalwetenschappelijk coördinator

Gebedspunten

  • Dank voor het Lucas-evangelie dat in 2014 is uitgekomen.
  • Dank voor de geluidsopnames die in 2015 gemaakt zijn, voor zowel de Lukas-film als het gesproken Lucas-evangelie.
  • Dank voor voortgang in de vertaling van de overige Evangeliën en het boek Handelingen.
  • Bid dat het goede nieuws veel mensenlevens zal veranderen.
  • Bid voor het taalkundig werk, dat moet resulteren in betere spellingregels en een hogere kwaliteit van Bijbelvertaling.
  • Bid voor een goed getuigenis door het leven van de projectmedewerkers.

Help Bep Langhout in Kameroen

Uitzendende gemeente
Evangelische Gemeente Enschede

Rekeningnummer
NL47 RABO 0119 6243 62
t.n.v. Wycliffe Comité Langhout, Enschede